శ్యామలీయం సర్ చెప్పింది అక్షరాలా నిజమ్. వుపాధ్యాయుడు తప్పు చెప్పకూడదు కద..ఒక్క అక్షరం అయినా అర్ధం మారిపోతే మాలాంటి తెలియని వారు అయోమయానికి లోను అవుతారు.. చూసారు కదా-పుష్కరాలు ఇప్పుడు అని కొందరు కాదు అప్పుడు అని మరికొందరు ...ఎందుకు ఈ తేడాలు? మనసులో confusions       

కామెంట్‌లు

ఈ బ్లాగ్ నుండి ప్రసిద్ధ పోస్ట్‌లు

గురువు అవసరం ................

స్నేహంలో రకాలు

నాన్న మాట అమ్మకి వేదం