పోస్ట్‌లు

జనవరి, 2015లోని పోస్ట్‌లను చూపుతోంది
 అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు . ఆనారోగ్య కారణాలు నన్ను ఏమీ వ్రాయనీయలేదు . అందుకే ఇంత గాప్ మరల మీతో మాట్లాడుతున్నందుకు ఆనందిస్తున్నాను  ఈరోజు వుదయం   నాకు ఒక మెసేజ్ వచ్చింది . " నేను గుర్తు  వున్నానా ? " అ ని ...  మిమ్మల్ని నేను గుర్తు పెట్టుకోడానికి  మీరు చేసిన ఒక పది మంచి పనులు చెప్పండి అని అడి గాను.. "నా వల్ల   ముగ్గురి లైఫ్ సెటిల్ ఐంది     ఆ  ముగ్గురికి జీవితాన్నిఇచ్చాను నేను", అని సమాధానం   ఇచ్చారు అవతలి వారు .ముగ్గురు సెటిల్ అయ్యారు బాగుంది ,,,సెటిల్ అవడానికి సహాయం చేసారు . బాగుంది  .    ఈ లైఫ్ ఇవ్వడం ఏమిటి నాకు అర్ధం  కాలెదు.      .        "నేను" అని అంటున్నారు కదా . ఆ "నేను"  ఏమిటో చెప్పగలరా అని అడిగాను . "నేను అంటే మై సెల్ఫ్" అని సమాధానం ఇచ్చారు .. అదీ బాగానే వుంది . కాని నా మనసు  మౌనం వహించింది. తర్వాత మాట్లాడతాను అని చెప్పాను. .. మనసులో ఏదో గందర గోళం . ఎంతమంది రమణ మహర్షులు వుదయించినా , ఎందరు బాబాలు వుపదేశించినా మనం మనమే . మారము . మారడానికి ఇష్టపడం.  ఎందుకు మారాలి ? మనమేమి దేవతలం  కాదు . మామూలు మనుషులం. మనకీ కో