భారతీయం: ఇంతకు ఇంతే

భారతీయం: ఇంతకు ఇంతే: మనం వుదయం లేచిన దగ్గర నుండి, "  భగవంతుడా!  ఏమిటి కష్టాలు" అని కనీసం పదిసార్లు అయినా అనుకుంటూ  వుంటాము.. అవి మనం కొని తెచ్చుకునేవి...

కామెంట్‌లు

ఈ బ్లాగ్ నుండి ప్రసిద్ధ పోస్ట్‌లు

గురువు అవసరం ................

స్నేహంలో రకాలు

నాన్న మాట అమ్మకి వేదం