వడలి, సడలిన నీ శరీరం
 నాకు అద్దం పడుతుంది.......... హడావిడి జీవితాలు 
ఒంటరి బ్రతుకులు 
సుడిగాలిలో చిక్కి 
తెగిన గాలిపటాలు ....

కామెంట్‌లు

ఈ బ్లాగ్ నుండి ప్రసిద్ధ పోస్ట్‌లు

గురువు అవసరం ................

స్నేహంలో రకాలు

నాన్న మాట అమ్మకి వేదం