భారతీయం: వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలుఓం శ్రీ గురుభ్యోన్నమఃఓం...

భారతీయం:
వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలుఓం శ్రీ గురుభ్యోన్నమః
ఓం...
: వినాయక చవితి శుభాకాంక్ష లు ఓం శ్రీ గురుభ్యోన్నమః ఓం శ్రీ మహా గణాధిపతయే నమః వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురుమే ద...

కామెంట్‌లు

ఈ బ్లాగ్ నుండి ప్రసిద్ధ పోస్ట్‌లు

గురువు అవసరం ................

స్నేహంలో రకాలు

నాన్న మాట అమ్మకి వేదం