గుర్తుకొస్తున్నాయి......: గోదావరి గట్టు గురించి ఎంత చెప్పినా తరగదు. సాయంత్రం...

గుర్తుకొస్తున్నాయి......: గోదావరి గట్టు గురించి ఎంత చెప్పినా తరగదు. సాయంత్రం...: "గోదావరి గట్టు గురించి ఎంత చెప్పినా తరగదు. సాయంత్రం ఈ చివరినుండి ఆ చివరకి నడకలు, పిల్లలు ఆడుకోవాలన్నా, రోడ్దుమీదకు వెళ్ళి, బస్సు లేదా రిక్షా ..."

కామెంట్‌లు

ఈ బ్లాగ్ నుండి ప్రసిద్ధ పోస్ట్‌లు

గురువు అవసరం ................

స్నేహంలో రకాలు

నాన్న మాట అమ్మకి వేదం