భారతీయం: ఏమిటో ఈ జీవితాలు?

భారతీయం: ఏమిటో ఈ జీవితాలు?: "ఈ రోజు ఆకు కూరలు అమ్మే ఆమె తను మాకు దగ్గరలోనే వుంటున్నానని, పిల్లలు లేరని, భర్త పని ఉన్నప్పుడు కూలీ పనికి వెళ్తాడు లేదంటే తిని ఉండలేక తనని చ..."

కామెంట్‌లు

ఈ బ్లాగ్ నుండి ప్రసిద్ధ పోస్ట్‌లు

గురువు అవసరం ................

స్నేహంలో రకాలు

నాన్న మాట అమ్మకి వేదం