గుర్తుకొస్తున్నాయి......: "నా ఆటోగ్రాఫ్"

గుర్తుకొస్తున్నాయి......: "నా ఆటోగ్రాఫ్": "నిజానికి 'నా ఆటోగ్రాఫ్' సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక పాట నచ్చుతుంది అనడంలో ఏ మాత్రం సందేహం లేదు...హమ్ చేస్తూ వుంటాము ఎక్కువగా..అదేనండీ 'గు..."

కామెంట్‌లు

ఈ బ్లాగ్ నుండి ప్రసిద్ధ పోస్ట్‌లు

గురువు అవసరం ................

యత్ర నార్యంతు పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవతా....

భారతీయం: ఓం శ్రీ గురుభ్యోన్నమః ఓం శ్రీ మహా గణాధిపతయే నమః నూ...