ఆంగ్ల నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.. ఏ రోజైనా ఎలాంటి రోజైనా అందరు సంతోఃసంగా ఉండడం మనకి ముఖ్యం కద. ఈ సందర్భంలో కొన్ని విషయాలు. . . . .శూన్యస్థితి గురించి నేను చదివింది చెప్పడానికి చిన్న ప్రయత్నం _ మనం దైనందిన కార్యక్రమాలలో చాలా ఆలోచిస్తు గడుపుతాము. . ఆలోచనా రహిత స్థితికి మనల్ని మనం ప్రయాణించగలగడమే శూన్యస్థితి అని తెలుస్తుంది..ఆ స్థితికి చేరాలి అంటే మనం ఏమి చెయాలి? అంటే "ధ్యానం" చెయాలి అన్నారు. బుద్ధుడు జ్ఞానోదయం పొందాడు ఒక భోధి చెట్టు క్రింద అని చదువుకున్నాం కద...కాని ఏం జ్ఞానం పొందాడు అని మనం ఆలోచించినట్లు నాకు తెలియదు..కాలక్రమంలో చాలామంది మహానుభావులు తమ తమ అనుభవాలతో ప్రజలకి ధ్యానం గురించి తెలియజెసినట్లు చదువుకుంటున్నాము..ధ్యానం ఎన్నో రకాలు అని కూడా చెప్తున్నారు. ఆ వివరాలతో మరోసారి మీ ముందుకు..

కామెంట్‌లు

ఈ బ్లాగ్ నుండి ప్రసిద్ధ పోస్ట్‌లు

గురువు అవసరం ................

స్నేహంలో రకాలు

నాన్న మాట అమ్మకి వేదం