బ్లాగు ప్రారంభోత్సవం

ఈ శీర్శిక స్టార్ట్ చెయ్యడానికి ముందు యేమి పేరు పెట్టాలి అని ఆలోచిస్తే ఏమీ దొరకలేదు . సరె, ముందు మొదలు పెట్టీ తర్వాత చూద్దాం అని అనుకున్నాను..ఓం శ్రీ గణేశాయా నమః

కామెంట్‌లు

ఈ బ్లాగ్ నుండి ప్రసిద్ధ పోస్ట్‌లు

గురువు అవసరం ................

యత్ర నార్యంతు పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవతా....

భారతీయం: ఓం శ్రీ గురుభ్యోన్నమః ఓం శ్రీ మహా గణాధిపతయే నమః నూ...